GABY AURORA FELYCIA PRAMESTI; BERLIAN HERNIKA; EVA DWI KURNIAWAN. ANALISIS ID, EGO, SUPER EGO PADA TOKOH TANIA DALAM NOVEL ANANTA PRAHADI KARYA RISA SARASWATI. Jurnal Humaniora Teknologi, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 52–58, 2023. DOI: 10.34128/jht.v9i2.150. Disponível em: https://jht.politala.ac.id/index.php/jht/article/view/150. Acesso em: 19 apr. 2024.